Betingelser

Almindelige bestemmelser for leje af depotrum/pulterkammer

1. Det lejede
1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet depotrum/pulterkammer. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor det lejede depotrum/pulterkammer, udover tilkørselsforhold og aflæsningsplads.

1.2 Leje af depotrummet/pulterkammeret og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af kontrakten/lejeaftalen, samt af nærværende almindelige bestemmelser.

2. Det lejedes anvendelse
2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder, græsfrø m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede depotrum/pulterkammer. Af eksempler på indbo som man umiddelbart ikke tænker over om det kan opbevares, men som alt i verden IKKE må opbevares er naturfyldsdyner/puder.

Skulle der stik imod Billigpulterkammers betingelser blive opbevaret gods som er beskrevet ovenfor, eller i samme katagori, vil lejer blive holdt ansvarlig og holdt erstatningsansvarlig. Udgifter til fx skadedyrsbekæmpelse kan være en særdeles bekostelig affære, og lejer kan ligeledes drages til ansvar overfor evt skader på 3.mands opbevarede effekter.

2.2 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.

2.3 Der må ikke opbevares eksplosivt, let antændeligt, alkohol, brand-,miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede depotrum/pulterkammer. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o. lign.

2.4 Lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt. Billig Pulterkammer.dk henviser til at der benyttes de opstillede skraldestativer til bortskaffelse af affald o.lign.

2.5 Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede depotrum/pulterkammer.

2.6 Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

2.7 Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands godt opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes har lejer ingen fremlejeret eller afståelsesret.

3. Risiko og forsikring
3.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at informere eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.

3.2 Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv.

3.3 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, eller for skader på tredjemands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede depotrum/pulterkammer.

4. Adgangsbestemmelser for det lejede
4.1 Lejer har adgang til det pågældende depotrum/pulterkammer/ opbevaringsrum efter særskilt aftale med udlejer.

4.2 I yderst sjældne tilfælde kan det hænde at lejer godt kan få fat i et personale fra Billig Pulterkammer.dk men denne ikke har mulighed for at sørge for adgang til lagerhallen. I dette tilfælde kan der oplyses en adgangskode til betjeningspanelet i portåbningen. Denne adgangskode er strengt personlig og må ikke overdrages til tredjemand af lejer. I dette tilfælde er det således også kun tilladt for lejer at opholde sig på ejendommen.

5. Adgang til og tilsyn med det lejede
5.1 Det lejede depotrum/pulterkammer/opbevaringsrum overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse ti ludlejer såfremt det lejede ikke lever op til disse krav.

5.2 Ved lejemålets påbegyndelse skal der underskrives en lejekontrakt. Der skal her kunne fremvises gyldig billedlegitimation med personnummerangivelse.

5.3 Det lejede depotrum/pulterkammer/opbevaringsrum aflåses af lejer med hængelås. Således er lejer selv ansvarlig for korrekt aflåsning.

5.4 Udlejer kan efter forudgående anmodning fra lejer klippe låsen, såfremt lejer dokumenterer sin identitet ved gyldig billedlegitimation. Opklipning af hængelås skal altid foretages af udlejer efter nærmere aftale med lejer.

5.5 Udlejer forebeholder sig ret til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til sagsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m.

5.6 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne fra ejendommen, og de skal stilles tilbage i samme stand efter endt brug.

6. Lejers misligholdelse
6.1 Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 14 dage er udlejer berettiget til at forhindre lejers adgang til det lejede depotrum/pulterkammer/opbevaringsrum.

6.2 Ved lejerestance med mere end 10 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående varsel.

6.3 Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet uaflåst.

7. Opsigelse
7.1 Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges med 1. måneds skriftligt varsel til opsigelse@billigpulterkammer.dk, ophør ved udgangen af en kalendermåned.

7.2 Lejeaftalen kan af udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

8. Fraflytning og aflevering
8.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

8.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktiske afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 300 kr.

8.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre.

8.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

8.5 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

9 Tilbageholdsret og salgsfuldmagt
9.1 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.

9.2 Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.

9.3 Gods der opbevares i det lejede depotrum/pulterkammer/ opbevaringsrum på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

9.4 Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede depotrum/pulterkammer/opbevaringsrum. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum 500 kr.

9.5 Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler skyldig leje – inden udløbet af den påkrævede fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer 10 dages forudgående varsel om bortsalg.

9.6 Da det er lejers eget ansvar at opretholde lejebetingelser, der er indgået i forbindelse med oprettelse af lejemålet, vil der  ved en oparbejdet gæld over 2500kr IKKE blive fremsendt varsler/rykkere og rummet vil blive tømt for lejers regning(Udgifter i forbindelse med dette se 11.3) I en sådan situation vil effekterne blive betegnet som billigpulterkammers ejendom indtil en opgørelse over samlet gæld er fremsendt så afhentning af gods fra lejer side vil blive betragtet som tyveri og politianmeldt uden varsel.

 

10. Lejens størrelse, betaling og regulering
10.1 Lejens størrelse fremgår af særskilt aftale.

10.2 Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.

10.3 Der fremsendes ikke særskilt opkrævning vedrørende leje.

10.4 Lejen forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3 % af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum (markedslejen).

10.5 Den indgået lejekontrakt kan IKKE opsiges såfremt lejer er i restance.

11. Øvrige bestemmelser
11.1 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

11.2 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og emailadresse samt tlf. nr. Adresseændring og ændring af tlf. nr. med mere skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

11.3 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning. Et fast gebyr på 350 kr pr påbegyndt time afregnes. Skal et rum tømmes af udlejer ved lejers misvedligeholdelse af den indgåede kontrakt vil der blive opkrævet 350kr pr påbegyndt 5m3 rum.

11.4 Det forudsættes, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer der er i besiddelse af nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

11.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.

11.6 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler. Der henvises i øvrigt til BILLIGPULTERKAMMER.DK

12. Trailer

12.1 Ved indgåelse af lejekontrakt accepterer lejer en selvrisiko på 2000kr ved skade på lån af billigpulterkammer.dk trailer .

12.2 Trailer skal afleveres i rengjort tilstand. Er det arbejde ikke udført af lejer vil det blive udført for dennes regning. Et gebyr på 150 kr vil blive opkrævet særskilt.

12.3 Trailer stilles til rådighed gratis ved ind- og udflytning. Der regnes med eet døgn til indflytning og eet døgn til udflytning. Herefter afregnes 100kr pr døgn for eksisterende lejere.

12.4 Trailer kan lejes for 250 kr pr døgn.

Kontakt os nu

Benyt nedenstående formular eller på
tlf: 20964996
mail: info@billigpulterkammer.dk